פוסטים

מציג פוסטים מתאריך אוגוסט 14, 2017

משרד החינוך מפרסם את רשימת בתי הספר המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ז, על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים!

מאת :שולמית אטיאס -shulamit.atias@gmail.com

רשימת בתי הספר המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ז 285 חטיבות עליונות נבחרו על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים הגמול לזוכים:  בין 3,000 ₪ ל- 8,000 ₪
üמדי שנה, משרד החינוך מתגמל עובדי הוראה בגין הישגי בית הספר. הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם "עוז לתמורה". üבהלימה לתמונה החינוכית – גם במסגרת התגמול הדיפרנציאלי בתי הספר נמדדים על היבטים רחבים בעשייה הבית ספרית והחישוב כולל ממדים חברתייםערכיים ולימודיים בהם מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות ומידת השיפור.   üהקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב תלמידיהם ביחס לשנה הקודמת ולא לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. הדגש ניתן על שיעור השינוי ולא רק על הציון הסופי.
שר החינוך, נפתלי בנט: "במסגרת רפורמת התמונה החינוכית שהנהגתי במערכת החינוך, נקבעו שורה של מדדים אשר נועדו לשקף את העשייה המבורכת והמגוונת של בתי הס…